Grey (Thailand) Co., Ltd.


Grey (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 8 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel:+66(0) 2685 2000
Fax:+66(0) 2685 2097
Website:www.grey.com/thailand