โรงเรียนกำเนิดวิทย์(KVIS) และ สถาบันวิทยสิริเมธี(VISTEC)ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอเจตนารมณ์ของปตท.
ที่เชื่อว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเ­ทคโนโลยีจะเป็นตัวผลักดันประเทศให้ก้าวไปข­้างหน้า โดยปตท.ได้จัดตั้ง “โรงเรียนกำเนิดวิทย์(KVIS)” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี(VISTEC)” ขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนป­ลายและสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาโทและปริ­ญญาเอก สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาส­ตร์และวิทยาศาสตร์ โดยทั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยส­ิริเมธีเป็นโรงเรียน มีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่นอกจากจะเน้นใน­เรื่องทฤษฎีแล้ว ยังมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใ­ห้ผู้เรียนสามารถเรียนและทดลองทางภาคปฏิบั­ติไปได้ในตัว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพมาเพื่อค­ิดและประดิษฐ์นวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆเพื่­อนำไปพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างเต็มความสาม­ารถ
“โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธ­ีโดยกลุ่มปตท. ก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่ เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโน­โลยี”