โฆษณา PTT: ความรู้สร้างอนาคตใหม่ประเทศที่เคยไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากร กลับพัฒนาประเทศด้วยความรู้ จนกลายเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ