โฆษณา NESCAFE: Relationshipกี่ครั้งแล้ว...ที่คุณปล่อยโอกาสในชีวิตให­้ผ่านไป
เลือกแค่มอง หรือ เริ่มต้นคว้าโอกาส
เร่ิมต้น...ออกไปทักทายกับโลกอีกใบของใครอ­ีกคน
ชีวิตเต็มไปด้วยโอกาส แค่เร่ิม...เนสกาแฟ