โฆษณา Calpis Lacto: เติม จุด...จุด...สนุกได้ไม่สะดุด