โฆษณา บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเดียวเที่ยวเหมาลำ (ร้านอาหาร)บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเดียวเที่ยวเหมาลำทุกสัปดาห์ เพียง 1,000 คะแนน + 1,000 บาท* แลกตั๋วโดยสารไป-กลับ ในประเทศชั้นประหยัด 1 ที่นั่ง