โฆษณา กระทรวงพลังงาน: SOS Start off Smart Office Energyโครงการดีๆ เพื่อพิทักษ์พลังงานให้คงอยู่ต่อไปยาวนานขึ้น… กับกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน “SOS Start off Smart Office Energy เปิดไฟความคิด ต่อชีวิตพลังงาน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA ที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน