โฆษณา น้ำตาลมิตรผล: มหัศจรรย์แห่งอ้อยกลุ่มมิตรผล จัดทำภาพยนตร์โฆษณา ชุด "มหัศจรรย์แห่งอ้อย" เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้กับประชา­ชนว่าอ้อย คือพืชมหัศจรรย์ ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์­และคุณค่ามากมาย นอกเหนือจากการนำมาผลิตเป็นน้ำตาล เช่น อาหารสัตว์ วัสดุทดแทนไม้ ปุ๋ย เอทานอล และไฟฟ้า จนสุดท้ายขี้เถ้า ก็ยังนำไปโรยดินเพื่อบำรุงอ้อย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง­เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน
"กลุ่มมิตรผล สร้างคุณค่า สร้างอนาคต"