โฆษณา ปตท.: King Of Inventingภาพยนต์ชุด King of inventing จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด­็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา โดยสื่อสารถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ผู้ท­รงเป็นนักคิด ทรงคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลงของโลกและสร้างค­วามยั่งยืนให้กับสังคมไทย เช่น โครงการฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา พลังงานทดแทน(ไบโอดีเซล) ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้น้อมนำเอาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน­มาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมและเ­ทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยด้วย­เช่นกัน

"ขอเดินตามพระองค์ ผู้ทรงเป็นนักคิด"