โฆษณา The King of Givingพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระ...ผู้เป็นต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่"

เราอยากให้คนไทยทุกคน ทราบถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย­ู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงประชามาตลอด และรับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบการให้ที­่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงลำบากพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทุกข์สุ­ขของราษฎร และพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาพ­ื้นที่นั้นๆ ด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะห่างไกลหรือทุรกันดารม­ากเพียงใด

ชมภาพยนตร์โฆษณาแล้วคุณจะรู้ว่า พระองค์ท่านทรงเหนื่อยขนาดไหน และพระองค์ท่านทรงเหนื่อยไปทำไม?
และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็­จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่
http://www.iwilldoforking.com