โฆษณา i-mobile: VOICE TO THAI



'VOICE TO THAI' พิ ม พ์ ไ ท ย ด้ ว ย เ สี ย ง

ฟังก์ชั่นใหม่เปลี่ยนวิธีแชทของคนไทยให้ง่­ายขึ้น
สามารถใช้ได้กับทุกแอพพลิเคชั่นที่ใช้พิมพ­์ อาทิ LINE , Facebook instagram หรือ WhatsApp เป็นต้น
ทุกเสียงของคนไทยใช้พิมพ์ไทยได้