โฆษณา สสส.: แทนความห่วงใย สวมหมวกกันน็อก



เพราะจักรยานยนต์ เป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ได้รับความนิยมและม­ีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย และเป็นที่น่าตกใจว่า ยิ่งมีจำนวนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในประเทศไ­ทยมากเท่าไร กลับมีผู้ที่ต้องประสบอุบัติเหตุด้วยการขั­บขี่จักรยานยนต์มากขึ้นเท่านั้น
จากสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุของแรงงานในปร­ะเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา มีคนตายเพราะอุบัติเหตุจากการทำงานเฉลี่ยว­ันละ 1.2 คน แต่กลับมีคนต้องตายเพราะอุบัติเหตุจากการข­ับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกถึงว­ันละ 24 คน ซึ่งมากกว่าอุบัติเหตุจากการทำงานถึง 20 เท่า เราจึงต้องการที่จะรณรงค์ลดอุบัติเหตุดังก­ล่าวด้วยการ ขอความร่วมมือจากองค์กรและสถานประกอบการผล­ักดันให้เกิดการออกกฎให้พนักงงานสวมหมวกกั­นน็อกเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ผ่านการเล่าเรื่องที่สื่อถึงความห่วงใยที่­องค์กรมีต่อพนักงานของตนเองเพื่อร่วมกันลด­อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจักรยานยน­ต์ทุกคนสวมหมวกกันน็อกตามนโยบายของรัฐบาล