โฆษณา PTG Energy: โครงการพีทีเติมพลังสัมมาชีพ - ป่าพระดาบสทุก 5 สตางค์ต่อลิตร สมทบทุนโรงเรียนพระดาบส โครงการตามกระแสพระราชดำริ กับโครงการพีที เติมพลังสัมมาชีพ