โฆษณา Bangkok Airways: Angel on boardBangkok Airways . We treat you like an angel

"สายการบินเอกชนแห่งแรกของไทย" มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสายการบินแห่งนี้ให้เติบโตและสามารถให้บริการอันแสนประทับใจ