เคาะ2ช่องทีวีสาธารณะโฆษณา10นาที/ชม.

   บอร์ด กสท. เห็นชอบคุณสมบัติ 2 ช่องทีวีสาธารณะ ประเภท2 "เพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ" กำหนดกรอบเวลาโฆษณา 10 นาทีต่อชั่วโมง

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่าบอร์ด กสท. "เห็นชอบ" คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตทีวีดิจิทัล สาธารณะ ประเภท2 ประกอบด้วย ลำดับที่ "ช่อง8" เพื่อความมั่นคงของรัฐ โดยต้องเป็น "องค์กรของรัฐ" ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง และได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ช่องทีวีสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ลำดับ "ช่อง9" ประกอบด้วย 1.กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 2. สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งตามกฎหมาย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

ทั้งนี้ได้กำหนด "นิยาม" ของผู้มีคุณสมบัติขอใบอนุญาต "ทีวีเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ" ต้องมีหน้าที่ 5 องค์ประกอบคือ 1. ดูแลการกระทำผิดอาญาทั้งปวงต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพ ชื่อเสียง ความสงบสุขของประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 2. การเดินทาง การจราจร การขนส่ง การติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ การดำรงชีวิตประจำวัน 3. การทำงาน การประกอบอาชีพ อุสาหกรรม สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุอันตราย 4.ปัญหาสุขภาพ อนามัย อาหารและยา โรค โรคระบาดทั้งมนุษย์และสัตว์ แมลงและศัตรูพืช 5. อัคคีภัย วาตภัย ตลอดจนภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอบัติภัยทั้งปวง

นอกจากนี้ได้กำหนดให้ "ช่อง 9" เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ออกอากาศรายการที่กำหนดไว้ในนิยามของผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 70% โดยกำหนดให้ ช่องความปลอดภัยสาธารณะ หารายได้จากโฆษณาเชิงพาณิชย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมกันชั่วโมงละไม่เกิน 10 นาที และเมื่อรวมเวลาออกอากาศทั้งวันไม่เกิน 8 นาทีต่อชั่วโมง

"การกำหนดเวลาโฆษณาทีวีสาธารณะ ประเภท2 ที่ชั่วโมงละ 10 นาที ให้หลักเกณฑ์พิจารณาจากช่องฟรีทีวี ปัจจุบันโฆษณาได้ชั่วโมงละ 12 นาที และเพย์ทีวี ชั่วโมงละ 6 นาที โดยช่องทีวีสาธารณะ อยู่ตรงการระหว่าง2 ประเภททีวีดังกล่าว" พ.อ.นที กล่าว

ขั้นตอนหลังจากนี้จะจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต ทีวีสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย ช่อง9 ในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หลังจากนั้นจะสรุปเนื้อหาประกาศในไตรมาสแรกปีหน้า และเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติมายื่นขอใบอนุญาตในไตรมาส2 ปีหน้า

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ