โฆษณา ธนาคารกรุงไทย หนังสือค้ำประกันทันใจหนังสือค้ำประกันทันใจ แค่ 1 วัน* รับได้เลย
เพิ่มสภาพคล่องด้วย Pre Finance สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ
พร้อมรับซื้องวดงาน (Post Finance) สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน
สินเชื่อ SME เพื่อรับงานภาครัฐ จากธนาคารกรุงไทย "เรื่องงานรัฐ กรุงไทยถนัด"

สะดวก รวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการแข่งประมูลงานจากภาครัฐ
ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง หรือจัดซื้อจัดจ้าง

*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสินเชื่อตามหลั­กเกณฑ์ของธนาคาร และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่­างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า